Kartlegg miljøet i sjøen rundt Lutelandet

Det pågår no eit storarbeid med å kartlegge miljøet rundt industriområdet på Lutelandet. Det er eit krav frå Miljødirektoratet og Fiskeridiretktoratet at desse undersøkingane blir gjennomført før arbeidet med opphogging av oljeinstallasjonar på Lutelandet startar.
Det er forskingsbåten Lophelia dfrå Runde Miljøsenter som blir brukt i undersøkingane ved Lutelandet.
Forskingsbåten Lophelia frå Runde Miljøsenter blir brukt til underrsøkingane av dei gamle torskegytingsfelta rundt Lutelandet..

Denne veka er det biologar og anna fafgfolk folk frå Runde Miljøsenter i Herøy og Sub Aqua Tec i Askvoll som gjennomfører undersdøkingar i område der det tidlegare er regisrtert torskegyting. Målet for undersøkingane er å få klarlagt om det er torskeegg og -larvar i område der det i tidlegare tider er registrert torskegyting. Desse ondersøkingane foregår i Korssundosen, ved Sakrisøya, vest for Lutelandet og Lammetun, og i Vilnesfjorden.
Arbeidet vil fortsetje utover våren og sommaren med undersøkingar i strandsona, i ålegrasenger og på sjøbotnen både tett opp til området der opphogginga skal foregå og litt lenger frå. Målet er at ein skal ha best mogeleg miljødata før anlegget blir sett i drift. Det skal registrerast både kva slags liv det er både i sjøen og på havbotnen, og kva slags ureining som finst frå før.
Det er Lutelandet Offshore som er oppdragsgivar for arbeidet og som finansierer det. Det er ein del av det arbediet dei må gjennomføre som førebuing til oppstart.Kartlegg miljøet i sjøen rundt Lutelandet

Det pågår no eit storarbeid med å kartlegge miljøet rundt industriområdet på Lutelandet. Det er eit krav frå Miljødirektor...
Les meir

Skal bli lettare å finne lokale leverandørar

Fjaler Næringsutvikling og Lutelandet Utvikling AS har i fellesskap utvikla eit kart som skal gjere det lettare for dei so...
Les meir

Endeleg konsesjon til kraftline

Sunnfjord Energi har no fått den endelege konsesjonen på bygging av 132 kV-kraftline fram til Lutelandet. Nesten sju år et...
Les meir

Nytt selskap etablert på Lutelandet

SMC AS, Sunnfjord MartimeConsulting AS, er eit nystarta ingeniør- og rådgjevingsselskap som har etablert seg på Lutelandet...
Les meir

Glade for at Vestavind satsar på Lutelandet

- Vi er svært glade for at Vestavind Kraft no klart signaliserer at dei vil satse på Lutelandet. Det seier dagleg leiar St...
Les meir

Vestavind Kraft ekspanderer på Lutelandet

Vestavind Kraft tek over Statoil sin aksjepost i Lutelandet Energipark AS. Aksjeovertakinga inneber at Lutelandet Energipa...
Les meir

Statoil bytter bort deler av Gjøa

Statoil overlet no store eigardeler i Gjøfeltet rett utanfor Bulandet til det tyske oljeselskapet Wintershall. Dette skjer...
Les meir