Prosjekt

Rydding og Riving
Lutelandet er veleigna for demontering av store utrangerte installasjonar frå oljeindustrien. Industriområdet erlagt til rette med dei strengaste miljøstandardar. Marknaden her er på fleire millardar kroner dei næraste tiåra. Mykje av det som skal demonterast er å finne i havet vest for Lutelandet både norsk og britisk sektor.
Vindkraft på land
Lutelandet Energipark AS har fått konsesjon for utbygging av eit vindkraftanlegg på Lutelandet. Konsesjonen er på 45 MW installert effekt pluss eit tesanlegg for offsahore turbinar på 10 MW. Begge konsesjonane er aknka til Olje- og Energidepartementet. I søknaden er det skildra to mogelege utbyggingsalternativ. Det største vil får ein årleg kraftproduksjon på om lag 180 GWh. Dette er nok til å sikre straum til rundt 3600 husstandar.
Lutelandet Energipark er eigd av Vestavind Kraft og StatoilHydro New Energy.

Offshore Vindkraft

Lutelandet er ideelt for samanstilling av offshore vindanlegg. Med sine store areal og djupe lei kan vindkraftanlegg setjast saman ved kai og slepast ferdig til offshore vindkraftanlegg i heile nordsjøbassenget.

Servicehamn

Lutelandet ligg nær dei store olje og gassfelta i Nordsjøen med kort og open innsegling frå ope hav. Området er ideelt for vedlikehald og modifikasjonsjobbar på store installasjonar somKartlegg miljøet i sjøen rundt Lutelandet

Det pågår no eit storarbeid med å kartlegge miljøet rundt industriområdet på Lutelandet. Det er eit krav frå Miljødirektor...
Les meir

Skal bli lettare å finne lokale leverandørar

Fjaler Næringsutvikling og Lutelandet Utvikling AS har i fellesskap utvikla eit kart som skal gjere det lettare for dei so...
Les meir

Endeleg konsesjon til kraftline

Sunnfjord Energi har no fått den endelege konsesjonen på bygging av 132 kV-kraftline fram til Lutelandet. Nesten sju år et...
Les meir

Nytt selskap etablert på Lutelandet

SMC AS, Sunnfjord MartimeConsulting AS, er eit nystarta ingeniør- og rådgjevingsselskap som har etablert seg på Lutelandet...
Les meir

Glade for at Vestavind satsar på Lutelandet

- Vi er svært glade for at Vestavind Kraft no klart signaliserer at dei vil satse på Lutelandet. Det seier dagleg leiar St...
Les meir

Vestavind Kraft ekspanderer på Lutelandet

Vestavind Kraft tek over Statoil sin aksjepost i Lutelandet Energipark AS. Aksjeovertakinga inneber at Lutelandet Energipa...
Les meir

Statoil bytter bort deler av Gjøa

Statoil overlet no store eigardeler i Gjøfeltet rett utanfor Bulandet til det tyske oljeselskapet Wintershall. Dette skjer...
Les meir