Utsleppsløyve for storindustri

Lutelandet Offshore fekk utsleppsløyve for industriverksemda sommaren 2011. Utslepps- og lagringsløyvet er for den største opphogginga av oljeinstallasjonar som nokon gong er gitt i Norge
Det er fylkesmannens miljøvernavdeling som gav løyvedt. Ansvaret for å følgje detopp og å kontrollere det er no overlete til Klima og Foruteiningstilsynet. . Alle papira i samband med søknaden om løyvet, finn de på nettsidene til fylkesmannen.
Lutelandet Offshore as har utsleppsløyve for nedrigging av offshore oljeinstallasjonar, vedlikehald av skip, uttak av stein og montering/uttesting av vindmøllar.
Søknad med vedlegg kan ein sjå på denne sida.

Aktiviteten på avsett område er samansett. Hovudaktiviteten er meint å vere nedrigging av offshore installasjonar for oljeproduksjon. Denne typen anlegg vil med tida følgast opp av Klima- og forureiningsdirektoratat, men Fylkesmannen er delegert avgjerdsrett denne gongen for dette anlegget. I tillegg vil anlegget kunne ha servive og vedlikehald av skip og andre, større, flytande innretningar. Standardkrav til slik aktivitet går fram av kap. 29 i ureiningsforskrifta. Standardkrav for uttak av stein m.v. går fram av kap. 30 i ureiningsforskrifta. Det er også avsett område for montering og testing av vindmøller, og for eit biologisk anlegg for behandling av organisk avfall.

Kartlegg miljøet i sjøen rundt Lutelandet

Det pågår no eit storarbeid med å kartlegge miljøet rundt industriområdet på Lutelandet. Det er eit krav frå Miljødirektor...
Les meir

Skal bli lettare å finne lokale leverandørar

Fjaler Næringsutvikling og Lutelandet Utvikling AS har i fellesskap utvikla eit kart som skal gjere det lettare for dei so...
Les meir

Endeleg konsesjon til kraftline

Sunnfjord Energi har no fått den endelege konsesjonen på bygging av 132 kV-kraftline fram til Lutelandet. Nesten sju år et...
Les meir

Nytt selskap etablert på Lutelandet

SMC AS, Sunnfjord MartimeConsulting AS, er eit nystarta ingeniør- og rådgjevingsselskap som har etablert seg på Lutelandet...
Les meir

Glade for at Vestavind satsar på Lutelandet

- Vi er svært glade for at Vestavind Kraft no klart signaliserer at dei vil satse på Lutelandet. Det seier dagleg leiar St...
Les meir

Vestavind Kraft ekspanderer på Lutelandet

Vestavind Kraft tek over Statoil sin aksjepost i Lutelandet Energipark AS. Aksjeovertakinga inneber at Lutelandet Energipa...
Les meir

Statoil bytter bort deler av Gjøa

Statoil overlet no store eigardeler i Gjøfeltet rett utanfor Bulandet til det tyske oljeselskapet Wintershall. Dette skjer...
Les meir